Overheid

In het regeerakkoord: ‘Bruggen slaan’ is arbeidsmarktbeleid één van de speerpunten voor  de toekomst. Tegelijkertijd trekt de overheid zich steeds verder terug. Werkgevers, gemeenten en hun burgers moeten het meer met elkaar gaan rooien. Hun onderlinge verhouding wordt de hoeksteen van onze maatschappij.

 

 

Arbeidsmarkt

Werken is leuk! Als je werkt, tel  je mee en draag je bij aan een gezonde samenleving. Met een baan kun je richting geven aan je leven en maak je toekomst voor jezelf. Werken naar vermogen is een must voor iedereen die dat kan.  Maar….. De economische crisis dringt door in alle sectoren met als gevolg veel faillissementen en ontslagen. Een nieuwe koers is nodig! Economische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om versterking van de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven. De beschikbaarheid van een goed opgeleide beroepsbevolking is van cruciaal belang. In bepaalde sectoren wordt dit een probleem. Op alle opleidingsniveaus komen tot 2016 te weinig jongeren op de arbeidsmarkt om aan de personeelsbehoefte te voldoen. Het is nu zaak te voorkomen dat er straks te weinig personeel is. Werknemers van hoog tot laag niveau. Denk bijvoorbeeld aan de technische wereld waarin nieuwe functies beschikbaar zullen komen maar ook nog installateurs of bankwerkers nodig zijn. Het bedrijfsleven, onderwijs en overheid moeten de handen ineen slaan om meer goed opgeleide vakkrachten naar de sector te trekken. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. De benodigde maatregelen die het kabinet steunt zijn: meer jongeren werven, betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt, meer gediplomeerde vakkrachten aan het werk te krijgen en te houden. MKB-Nederland riep recent op tot meer innovatie.

 

Human Capital

Participatiebevordering  moet de kern blijven van ons arbeidsmarktbeleid. ‘Als er teveel tekorten ontstaan, moeten we mobiliseren wat er te mobiliseren valt (SER). Daarbij moet iedereen de kans krijgen om zijn talenten te benutten. Investeren in mensen is goed, zo bereiken we een duurzame kenniseconomie en het levert arbeidsvreugde op’. Bedrijven hebben door vergrijzing en toenemende concurrentie behoefte aan goed opgeleide en gemotiveerde werknemers. Het is daarom van belang dat de leercultuur ‘op de werkvloer’ verbetert. ‘De snelste weg naar presteren is via de omweg van het leren’. Daarbij gaat het vooral om het verbeteren van prestaties vanuit de praktijk.

 

Top Job Salland

Waar het regeerakkoord bruggen wil slaan, helpt Top Job Salland ze eerst bouwen. We kunnen geen ijzer met handen breken maar het wel smeden nu het heet is.

Lees verder

Breed maatschappelijk belang

Er is een mismatch tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Vraag en aanbod sluiten ondanks initiatieven op dit vlak, onvoldoende op elkaar aan. Er mist een samenhangende en innovatieve strategie dat met beleid en kennis van zaken wordt omgezet naar de praktijk. De groep jongeren die tussen wal en schip vallen neemt toe, jongeren die wel kunnen werken maar geen toekomstperspectief lijken te hebben. Tegelijkertijd schreeuwt  de arbeidsmarkt (ondanks de recessie) om ‘handige handen’ die het liefst flexibel worden ingezet. Dat is nu zo en zal in de toekomst alleen maar meer worden. Het samenwerkingsconcept ‘In beweging voor WerQ’ speelt hierop in. Het helpt voorkomen dat kwetsbare jongeren onnodig en te lang in een overheidsregeling belanden. Ze krijgen ze de kans om gewoon mee te doen in de samenleving, om een goede startkwalificatie  of vakdiploma te halen en om hun eigen loon te verdienen. Het risico op delinquentie, verslaving, criminaliteit en eenzaamheid wordt kleiner en het gevoel erbij te horen en de eigenwaarde worden groter. Gewoon meedoen voor jongeren vanaf 16 jaar die bijvoorbeeld thuis zitten of  in de (jeugd)zorg zonder zinvolle dagbesteding. Jongeren met een complex verleden en vele teleurstellingen achter de rug. Jongeren die geen opleiding hebben gevolgd of afgemaakt. Thuiszitters of uitvallers in de schuldhulpverlening, jongeren die leven van hun ouders of een uitkering die niets of ‘weinig goeds’ doen. Jongeren  voor wie het leven zich in een steeds kleiner kringetje afspeelt.
Het concept draagt  systematisch  bij aan het speerpunt van het ministerie van SZW om het tekort aan  vakmensen, aan te vullen en het afbrokkelen van gespecialiseerd vakmanschap tegen te gaan.

 

Van concept naar praktijk in 4 minuten:

 

Lees meer over BinQ