Aan ‘t WerQ

Regionale werkgevers in beweging voor werQ

Het leven van jonge mensen moet je organiseren rond leren en werken

Wat is het?

‘Aan ’t WerQ’ is een tweejarig samenwerkingsproject voor een duurzame toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt in het algemeen en de technische sector in het bijzonder. WerQ met een Q komt van het interventieprogramma Q-fit (Quality of Life), de rode draad in onze ’24 uurs’ aanpak.

Na een voorbereidingsperiode, startte Stichting ‘Pak die Kans’ in september 2014 dit project met een pilot in de regio Salland en Twente. Samen met werkgevers en partners: Leerwerkbedrijf MaatwerQ, Nijland & Kroes, Het Praktijkcollege, Top Job Salland en Partpreni  wil ‘Aan ‘t WerQ’ kwetsbare jongeren naar een baan begeleiden. Deze jongeren met of zonder startkwalificatie, worden zodanig opgeleid en begeleid, dat zij kunnen instromen als vakbekwame jongeren binnen de sector techniek en aanverwante branches. Dit gebeurt stapsgewijs en met maatwerk. ‘Aan ’t werQ’  wil heel concreet aantonen dat een zogeheten arbeidsbeperking in de praktijk helemaal geen beperking hoeft te zijn. De pilot loopt tot september 2016. Er zullen dan 20 jongeren aan een baan zijn geholpen. ‘Aan ’t werQ’ wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van VSB fonds en SNS Reaal fonds.

Lees hier meer over Stichting ‘Pak die Kans’

Voor wie is het?

‘Aan ’t WerQ’ is er voor jongeren vanaf 17 jaar met een verworven afstand tot de arbeidsmarkt en die bereid zijn om deze afstand in te halen. Het gaat om een mix van uitkeringsgerechtigden (schooluitvallers en werkzoekenden) en (ex) scholieren. Personen met een Wajong uitkering kunnen hier onderdeel van uit maken. Het betreft kwetsbare jongeren die geïsoleerd geraakt zijn of dreigen te raken van de samenleving en doorgaans niet beschikken over een (start)kwalificatie of diploma. Het deelnemen aan reguliere (BBL) leerwerktrajecten is mislukt of bleek niet kansrijk. De jongeren staan wel open voor een maatwerktraject op het gebied van techniek of aanverwante sector.
Naast de jongeren, spelen ook werkgevers een centrale rol in het project. Het betreft actieve werkgevers die hun steentje willen bijdrage aan de ‘participatiemaatschappij’. Zij bepalen mede de koers van het project en stellen stage- en leerwerkplekken beschikbaar.

Waarom?

Binnen het project worden de volgende doelen gesteld:
* Algemeen: door scholing versterken van kennis, vaardigheden en competenties van jonge werknemers en het behalen van (start)kwalificaties.
Het door ontwikkelen van een nieuwe aanpak en samenwerking arbeidsmarkt-scholing-werkzoekende dat binnen de sector geïmplementeerd en versterkt wordt.
* Specifiek: opleiden van jongeren op BBL niveau 1 en 2 en nieuwe instroom van vakbekwame jongeren binnen de sector Techniek waardoor vakkrachten behouden blijven voor de sector.

Het project draagt bij aan de benodigde verbetering van de maatschappelijke positie van de doelgroep jongeren. Ieder van hen leert ook om zijn of haar leefstijl onder de loep te nemen en meer regie over het eigen leven te verwerven. Dit leidt daadwerkelijk tot toekomstperspectief: een duurzame verbetering van kansen op de arbeidsmarkt, (start)kwalificaties en betaalde banen. Dit heeft tevens een  belangrijke meerwaarde voor de bedrijven in kwestie en ook voor de lokale samenleving.

De praktische uitvoering van het project gebeurt door onderstaande partijen:

MaatwerQ
Vanuit leerwerkbedrijf MaatwerQ 2.0 in Wijhe, wordt praktisch uitvoering gegeven aan de leerwerktrajecten met school en stages. MaatwerQ biedt een veilige leeromgeving waarin jongeren kunnen wennen aan de combinatie van leren en werken, het arbeidsritme, het uitvoeren van werkzaamheden en het opdoen van werknemersvaardigheden. Tevens is er de mogelijkheid om een (start)kwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen. ‘Aan ’t WerQ’ maakt gebruik van dit concept en sluit aan bij de reeds bestaande leerwerktrajecten bij dit leerwerkbedrijf (2013).

Fase 1. Tijdens een oriëntatiejaar worden hier een BBL 1 Entree opleiding (voorheen AKA) en stagemogelijkheden geboden.
Fase 2. Na het behalen van de startkwalificatie kan men doorstromen naar een BBL 2 opleiding.
De  aanpak is succesvol voor diverse jongeren.
Lees hier meer over MaatwerQ

Promotiefilmpje MaatwerQ 2.0

 

Met BinQ (2012) als voorbeeld blijkt het concept al langer succesvol te zijn voor BBL 2 leerwerktrajecten. De BinQ jongeren participeren ook in het project ‘Aan ’t werQ’. BinQ vertegenwoordigt de branche Infra – Grond Weg en Waterbouw (GWW). Deelnemers aan BinQ volgen de opleiding bij Klink-Nijland aan het bedrijf en kunnen hier eveneens oefenen in de praktijkhal. In november 2014 werd deze werkgever zelfs uitgeroepen tot het Beste Leerbedrijf Bouw & Infra van Nederland.
Lees hier meer over BinQ

Lees hier meer over de toegevoegde waarde van de MaatwerQ aanpak voor bedrijven vergeleken met reguliere BBL

Filmpje Deltion over BinQ

 

Nijland & Kroes
Tijdens het leerwerktraject staat er een leerwerkcoach of regisseur klaar voor advies en begeleiding op maat. Dit wordt geboden door samenwerkingspartner Nijland & Kroes. De leerwerkcoach coacht de jongere in de klas en ‘on the job’. Er is daarbij veel ruimte voor leer- en loopbaanbegeleiding (LOB) met dialogische gesprekvoering voor de juiste koers en een gedegen opleidings- of beroepskeuze. De regisseur van een individueel leerwerktraject organiseert en reguleert (vanuit werknemers- en werkgeversoogpunt) de bemoeienis van andere betrokken partijen. Denk hierbij aan: gemeente, UWV, onderwijs, zorgaanbieders enz. Dit zorgt voor een ‘24 uurs’ aanpak waar nodig. Het advies- en interventieprogramma Q-fit is hierin de rode draad. Het Q-fit programma stroomlijnt en volgt de individuele trajecten op basis van een vastgesteld stappenplan. Op methodische en systematische wijze wordt een leerwerktraject gevolgd vanuit het belang van werknemer en werkgever. Q-fit adviseert ook over een adequate en passende leefstijl door deze onder de loep te nemen. Op deze manier wordt bijgedragen aan (een betere) kwaliteit van leven voor de jongere.
Lees hier meer over Q-fit

Het praktijkcollege
Naast een samenwerking met ROC Deltion Zwolle (BinQ en BBL 2 Timmerman), worden de opleidingen verzorgd in samenwerking met Het Praktijkcollege uit Nieuw Leusen en ROC Leiden. De scholing wordt aangeboden bij MaatwerQ in Wijhe. Met behulp van Smartboxx worden de individuele leerresultaten via E-coaching  geregistreerd en bijgehouden.
Lees hier meer over Smartboxx

Top Job Salland en Partpreni
Projectadvies en organisatie van het samenwerkingsproject ‘Aan ’t werQ’ is in handen van Top Job Salland en Partpreni  personeelsdiensten. Beide organisaties zijn actief als intermediair voor arbeidsmobiliteit. Ze leggen en onderhouden contacten met werkgevers en bewaken ook de consequenties van relevante wet- en regelgeving.

Werkgevers
Vanaf de start, worden werkgevers uit de technische sector betrokken. Werkgevers die belangstelling hebben voor jonge gemotiveerde werknemers die de branche kunnen komen versterken. De werkgevers zijn intrinsiek gemotiveerd om het arbeidspotentieel te zoeken in juist deze groep jongeren. Meedoen betekent: gaan voor een goede samenwerking en streven naar korte lijntjes tussen werkgever, onderwijs en de jongere. Vanuit het samenwerkingsconcept worden werkgevers ontzorgd op alle fronten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het onderwijs en oefenmogelijkheden niet alleen op maat maar ook zo dicht mogelijk bij het bedrijf te organiseren. Belangstellende werkgevers kunnen zich voor meer informatie melden bij Mia Nijland. mia@topjob.nu of +31 6 2367 9393.

Mini Symposium

Op 10 februari 2015 is het project ‘Aan ’t WerQ’  officieel en feestelijk geopend met een Mini Symposium. Het doel, de aanpak, de werkwijze en de inmiddels behaalde resultaten werden toegelicht om vervolgens te discussiëren en het ‘gedachtegoed’ in een nóg groter verband te delen en sterker te maken. Daarnaast is er kennis gemaakt met de deelnemers, de betrokken bedrijven en begeleiders. Een rapport van het Mini Symposium vindt u hieronder.

Rapport Mini Symposium

 

Aan t WerQ